ประกาศ...กรมกิจการผู้สูงอายุเป็นส่วนราชการที่ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านจากผู้รับบริการแล้ว ยกเว้นกรณีจำเป็นและต้องการสำเนาเอกสารดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเองและห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำสำเนาเอกสารนั้น กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กอร.ชค. ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๐

กอร.ชค. ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๐
เมื่อวันพุธที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (ท่านสมคิด สมศรี) เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารกองอำนวยการร่วมพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง และริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๐ โดยมีรองปลัดกรุงเทพมหานคร (ท่านจรูญ มีธนาถาวร) คณะที่ปรึกษารัฐมนตนรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารบก (พลโทชนาธิป บุญนาค) รองแม่ทัพภาคที่ ๑ (พลตรีธรรมนูญ วิถี) รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (พลตำรวจตรีสมพงษ์ ชิงดวง) พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมธนารักษ์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภาพ/ข่าว : ฌาณวิทย์ คงคาเขตร ศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการผู้สูงอายุ

คลังภาพ