จัดโครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี (ในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560 ) ในวันพุธที่ 12 เมษายน 2560

จัดโครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี (ในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560 ) ในวันพุธที่ 12 เมษายน 2560
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี และ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี และสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุฯประจำจังหวัดปทุมธานี ร่วมจัดโครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี (ในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560 ) ในวันพุธที่ 12 เมษายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนปทุมวิไล ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี

คลังภาพ