ประกาศ...กรมกิจการผู้สูงอายุเป็นส่วนราชการที่ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านจากผู้รับบริการแล้ว ยกเว้นกรณีจำเป็นและต้องการสำเนาเอกสารดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเองและห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำสำเนาเอกสารนั้น กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ศูนย์พัฒนาการจดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครบรอบ 402 ปี

ศูนย์พัฒนาการจดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครบรอบ 402 ปี
25 เมษายน 2560 ศูนย์พัฒนาการจดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี นางจุฬาลักษณ์ เพ็ชรคง หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ และคณะ ร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครบรอบ 402 ปี ณ ศาลาปทุมรักษ์ ศาลากลาง จังหวัดปทุมธานี

คลังภาพ