ประกาศ...กรมกิจการผู้สูงอายุเป็นส่วนราชการที่ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านจากผู้รับบริการแล้ว ยกเว้นกรณีจำเป็นและต้องการสำเนาเอกสารดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเองและห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำสำเนาเอกสารนั้น กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

คณะสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

คณะสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คณะสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และบริจาคสิ่งของแก่ผู้สูงอายุ โดยนางปราณี ประทุมมา ผู้อำนวยการศูนย์ฯปทุมฯ ต้อนรับ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี

คลังภาพ