คณะสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

คณะสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คณะสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และบริจาคสิ่งของแก่ผู้สูงอายุ โดยนางปราณี ประทุมมา ผู้อำนวยการศูนย์ฯปทุมฯ ต้อนรับ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี

คลังภาพ