จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างศักยภาพของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านให้เข้มแข็ง” @นครปฐม

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างศักยภาพของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านให้เข้มแข็ง” @นครปฐม
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างศักยภาพของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านให้เข้มแข็ง” หัวข้อการบรรยาย “การส่งเสริมองค์ความรู้เพื่อดูแลสุขภาพในเชิงป้องกัน” พร้อมกิจกรรมกลุ่ม “ชุมชนในฝันในการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ” โดยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม นางชวนชม จันทะวงษ์ เป็นประธานในพิธี และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน นางยุวดี วณิชชยังกูร กล่าวรายงาน ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม

คลังภาพ