ประกาศ...กรมกิจการผู้สูงอายุเป็นส่วนราชการที่ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านจากผู้รับบริการแล้ว ยกเว้นกรณีจำเป็นและต้องการสำเนาเอกสารดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเองและห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำสำเนาเอกสารนั้น กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างศักยภาพของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านให้เข้มแข็ง” @นครปฐม

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างศักยภาพของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านให้เข้มแข็ง” @นครปฐม
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างศักยภาพของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านให้เข้มแข็ง” หัวข้อการบรรยาย “การส่งเสริมองค์ความรู้เพื่อดูแลสุขภาพในเชิงป้องกัน” พร้อมกิจกรรมกลุ่ม “ชุมชนในฝันในการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ” โดยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม นางชวนชม จันทะวงษ์ เป็นประธานในพิธี และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน นางยุวดี วณิชชยังกูร กล่าวรายงาน ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม

คลังภาพ