ประกาศ...กรมกิจการผู้สูงอายุเป็นส่วนราชการที่ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านจากผู้รับบริการแล้ว ยกเว้นกรณีจำเป็นและต้องการสำเนาเอกสารดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเองและห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำสำเนาเอกสารนั้น กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

สัดส่วนของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ในประเทศอาเซียน พ.ศ. 2543 - 2568

สัดส่วนของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ในประเทศอาเซียน พ.ศ. 2543 - 2568

 

          ประชากรผู้สูงอายุอาเซียน +3

 

 

          แหล่งข้อมูล : United Nations, www.geoba.se