ประกาศ...กรมกิจการผู้สูงอายุเป็นส่วนราชการที่ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านจากผู้รับบริการแล้ว ยกเว้นกรณีจำเป็นและต้องการสำเนาเอกสารดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเองและห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำสำเนาเอกสารนั้น กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ประชากรผู้สูงอายุอาเซียน เอกสารประมวลสถิติด้านสังคม

ประชากรผู้สูงอายุอาเซียน เอกสารประมวลสถิติด้านสังคม
ปัจจุบัน อาเซียนประกอบด้วยประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ โดยมีจำนวนประชากรทั้งสิ้นในปี พ.ศ. 2558 มากถึง 632.31 ล้านคน ซึ่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีประชากรมากที่สดุ ถึง 257.56 ล้านคน หรือคิดเป็น 40.73% ของประชากรอาเซียนทงั้หมด ตามมาด้วยฟิลิปปินส์(100.70 ล้านคน) เวียดนาม(93.45 ล้านคน) และไทย(67.96 ล้านคน) ตามลำดับ ส่วนบรูไนนั้น มีประชากรน้อยที่สดุ เพียง 0.42 ล้านคน เท่านั้น(องค์การสหประชาชาติ, 2558)