ประกาศ...กรมกิจการผู้สูงอายุเป็นส่วนราชการที่ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านจากผู้รับบริการแล้ว ยกเว้นกรณีจำเป็นและต้องการสำเนาเอกสารดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเองและห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำสำเนาเอกสารนั้น กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย ปี พ.ศ. 2555 (Thai & Eng Version)

สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย ปี พ.ศ. 2555 (Thai & Eng Version)

 

          รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยประจำปีของประเทศไทย เป็นรายงานที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) จะต้องทำขึ้นตาม พรบ.ผู้สูงอายุ เพื่อเสนอต่อ ครม.ตามมาตรา 9(10)

          คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ได้มอบหมายให้มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) ดำเนินการเรื่องนี้ตลอดมา

          การจัดทำรายงานนี้ ได้พยายามรายงานทุกแง่มุมของผู้สูงอายุไทยในรอบปี 2555 โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเเอกชนในการให้ข้อมูลที่ทันสมัยที่สุด เพื่อเป็นการรายงานในนามของ มส.ผส.