ประกาศ...กรมกิจการผู้สูงอายุเป็นส่วนราชการที่ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านจากผู้รับบริการแล้ว ยกเว้นกรณีจำเป็นและต้องการสำเนาเอกสารดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเองและห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำสำเนาเอกสารนั้น กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย ปี พ.ศ. 2553

สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย ปี พ.ศ. 2553

 

          คณะกรรมการจัดทำมองเห็นว่า สถานการณ์เกี่ยวกับการศึกษาของผู้สูงอายุไทยที่แล้วมา มีเนื้อหาสถิติค่อนข้างน้อยและหายาก จึงได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ขึ้นโดยเฉพาะ ดังจะเห็นได้ในเนื้อหาของเอกสาร