ประกาศ...กรมกิจการผู้สูงอายุเป็นส่วนราชการที่ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านจากผู้รับบริการแล้ว ยกเว้นกรณีจำเป็นและต้องการสำเนาเอกสารดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเองและห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำสำเนาเอกสารนั้น กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย ปี พ.ศ. 2552

สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย ปี พ.ศ. 2552

 

          ข้อมูลสถานการณ์เกี่ยวกับผู้สูงอายุไทยบางข้อมูลในชั่วระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านไปยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก ดังนั้นเค้าโครงของรายงานจึงเปลี่ยนแปลงไม่มาก