สัญญาแด่พ่อของแผ่นดิน "ขอตอบด้วยการกระทำ"

สัญญาแด่พ่อของแผ่นดิน