แบบสำรวจความต้องการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบสำรวจความต้องการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์