ประกาศ...กรมกิจการผู้สูงอายุเป็นส่วนราชการที่ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านจากผู้รับบริการแล้ว ยกเว้นกรณีจำเป็นและต้องการสำเนาเอกสารดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเองและห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำสำเนาเอกสารนั้น กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือน เพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการจริยธรรม ผส

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือน เพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการจริยธรรม ผส
สามารถกรอกใบสมัคร พร้อมแนบรูปถ่าย ส่งที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 18 - 31 พฤษภาคม 2561