รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือน เพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการจริยธรรม ผส

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือน เพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการจริยธรรม ผส
สามารถกรอกใบสมัคร พร้อมแนบรูปถ่าย ส่งที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 18 - 31 พฤษภาคม 2561