ขอแก้ไขประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการผู้สูงอายุ ขอแก้ไขประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เฉพาะในตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ