ประกาศ...กรมกิจการผู้สูงอายุเป็นส่วนราชการที่ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านจากผู้รับบริการแล้ว ยกเว้นกรณีจำเป็นและต้องการสำเนาเอกสารดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเองและห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำสำเนาเอกสารนั้น กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ขอเชิญเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการกรมและกรรมการจริยธรรม

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานข้าราชการ สังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เลือกตั้งกรรมการสวัสดิการกรมกิจการผู้สูงอายุและกรรมการจริยธรรมประจำกรมกิจการผู้สูงอายุ

ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ส่วนกลาง  : กรมกิจการผู้สูงอายุ

ส่วนภูมิภาค : ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 12 แห่ง