ขอเชิญเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการกรมและกรรมการจริยธรรม

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานข้าราชการ สังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เลือกตั้งกรรมการสวัสดิการกรมกิจการผู้สูงอายุและกรรมการจริยธรรมประจำกรมกิจการผู้สูงอายุ

ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ส่วนกลาง  : กรมกิจการผู้สูงอายุ

ส่วนภูมิภาค : ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 12 แห่ง