เพียงรอยยิ้มผู้สูงวัย ตอนที่ 1 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม บ้านธรรมปกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์