เพียงรอยยิ้มผู้สูงวัย ตอนที่ 2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์