เพียงรอยยิ้มผู้สูงวัย ตอนที่ 4 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดบุรีรัมย์

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์