โครงการสัมมนาเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุบุคลากรภาครัฐ ปี พ.ศ.2562

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โครงการสัมมนาเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุบุคลากรภาครัฐ