ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ปี 2562

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

                                                                                                ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ

                                    เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไป ศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ

                                                                             ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562