พิธีงานประกาศ “ระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์