เอกสารหลัก และ (ร่าง) มตินโยบายด้านผู้สูงอายุ ปี 2562 เรื่อง การป้องกันและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุด้านทรัพย์สิน

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์