ประกาศ...กรมกิจการผู้สูงอายุเป็นส่วนราชการที่ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านจากผู้รับบริการแล้ว ยกเว้นกรณีจำเป็นและต้องการสำเนาเอกสารดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเองและห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำสำเนาเอกสารนั้น กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กรมกิจการผู้สูงอายุ กำหนดจัดอบรมเตรียมตัวก่อนเกษียณบุคลากรภาครัฐ ประจำปี 2559

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

          กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้กำหนดจัดอบรมเตรียมตัวก่อนเกษียณบุคลากรภาครัฐ ประจำปี 2559 ตามโครงการเตรียมความพร้อมประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุ จำนวน 6 รุ่น ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

          - รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 - 15 มกราคม 2559

          - รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 - 29 มกราคม 2559

          - รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2559

          - รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2559

          - รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 7 - 11 มีนาคม 2559

          - รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2559

*รายละเอียดตามเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าว : กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ