กรมกิจการผู้สูงอายุ กำหนดจัดอบรมเตรียมตัวก่อนเกษียณบุคลากรภาครัฐ ประจำปี 2559

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

          กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้กำหนดจัดอบรมเตรียมตัวก่อนเกษียณบุคลากรภาครัฐ ประจำปี 2559 ตามโครงการเตรียมความพร้อมประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุ จำนวน 6 รุ่น ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

          - รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 - 15 มกราคม 2559

          - รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 - 29 มกราคม 2559

          - รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2559

          - รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2559

          - รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 7 - 11 มีนาคม 2559

          - รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2559

*รายละเอียดตามเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าว : กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ