ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ปี 2561

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ

เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไป ศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

                1. เรื่องประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างปรเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

# สามารถคลิก "ดาวน์โหลด" เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม #