ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อรับทุนรัฐบาล กรมกิจการผู้สูงอายุ ปี 2561