ประกาศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบายและยุธศาสตร์การพัฒนาสตรีแห่งชาติ

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์