ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุประกอบการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุประกอบการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง