เชิญเข้าร่วมโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เชิญเข้าร่วมโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ

“ใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างมีความสุข คุณก็ทำได้”

ถ้าคุณกำลังรู้สึกไร้ค่ากับบั้นปลายชีวิต ลองดูเรื่องนี้ให้จบ 

กองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ http://www.olderfund.dop.go.th

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์มโครงการฯ : http://www.olderfund.dop.go.th/download/view/369