หลักสูตรอบรมความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 1

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง เป็นกฎหมายที่กำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารราชการซึ่งเป็นบริการสาธารณะ และยังเป็นกฎหมายที่กำหนดสถานะ อำนาจหน้าที่ ระหว่างองค์กรของรัฐฝ่ายปกครองกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน การเรียนรู้ลักษณะเฉพาะของกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครองจึงมีความสำคัญมากในการใช้และการตีความ เพื่อประโยชน์สาธารณะและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ปัจจุบันกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครองเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น จึงควรส่งเสริมสนับสนุนและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน และกฎหมายปกครองให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน หากเข้าใจลักษณะเฉพาะของกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครองแล้ว จะสามารถนำไปใช้ในการตีความกฎหมายและเข้าถึงเจตนารมณ์อันแท้จริง ของกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครองได้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถนำหลักการแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครองที่ได้รับการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

     ด้วยหลักสูตรอบรมความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูงของคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) ในคราวประชุมครั้งที่ 221-6/2560 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ในการสอบตุลาการศาลปกครอง จึงจัดให้มีโครงการหลักสูตรอบรมความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 1 ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจในแนวคิดและหลักการของกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครองทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถนำหลักการแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครองไปใช้ในการปฏิบัติงานทางด้านการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้ต่อไป