การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้พิจารณาผู้สมควรได้รับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2560 เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ นายสุทธิรักษ์ ปานาวงค์ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส๒ (กลุ่มที่ ๔ : ลูกจ้างประจำ) สังกัดสำนักงานเลขานุการกรม ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมกิจการผู้สูงอายุ