เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประกาศ  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

การรับสมัครคัดเลือก กรมกิจการผู้สูงอายุกำหนดให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด สามารถยื่นใบสมัครและ

หลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมกิจการผู้สูงอายุ

ตั้งแต่วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในเวลาราชการ

ภาคเช้าเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น.    ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.