เรื่อง รายชื่อผู้แทนองค์กรเอกชนที่มีสิทธิเข้ารับการเลือกเพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เรื่อง รายชื่อผู้แทนองค์กรเอกชนที่มีสิทธิเข้ารับการเลือกเพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ

องค์กรเอกชนที่มีรายชื่อในบัญชีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายสามารถยื่นคัดค้านตามแบบคำคัดค้านฯ ท้ายประกาศ

ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในเวลาราชการ