การรับพันธบัตรเป็นหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา (กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 225 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563)

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

การรับพันธบัตรเป็นหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา (กรมบัญชีกลาง
ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 225
ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง