การรับพันธบัตรเป็นหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา (กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 225 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563)

การรับพันธบัตรเป็นหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา (กรมบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 225 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563)
วันที่ 22 พ.ค. 2563 | ผู้เข้าชม 1,494 ครั้ง

การรับพันธบัตรเป็นหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา (กรมบัญชีกลาง
ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 225
ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง