ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำประกาศนีย์บัตรรับรองผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น จำนวน 14,000 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำประกาศนีย์บัตรรับรองผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น จำนวน 14,000 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง