ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำอาคารพิ๙เยนทรโยธิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำอาคารพิ๙เยนทรโยธิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง