ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินงานเกี่ยวกับกองทุนผู้สุงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินงานเกี่ยวกับกองทุนผู้สุงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง