ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาแนวทางการพัฒนาความร่วมมือในการดูแลผู้สุงอายุของมลรัฐออสเตรเลียใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาแนวทางการพัฒนาความร่วมมือในการดูแลผู้สุงอายุของมลรัฐออสเตรเลียใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง