ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมและอุปกรณ์โครงการอบรมบุคลากรกรมกิจการผู้สูงอายุด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมและอุปกรณ์โครงการอบรมบุคลากรกรมกิจการผู้สูงอายุด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง