ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตกระเป๋าเอกสาร ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างนักส่งเสริมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วันสูงอายุในชุมชน (Tranining for Trainer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตกระเป๋าเอกสาร ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างนักส่งเสริมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วันสูงอายุในชุมชน (Tranining for Trainer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง