ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จางทำเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างนักส่งเสริมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสุงอายุในชุมชน (Tranining for Trainer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จางทำเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างนักส่งเสริมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสุงอายุในชุมชน  (Tranining for Trainer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง