ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างจัดงาน “Thailand Social Expo 2018“ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างจัดงาน “Thailand Social Expo 2018“ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง