ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่องประกวดราคาจ้างเอกชนเพื่อช่วยตรวจสอบงบการเงินของกองทุนผู้สูงอายุในส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่องประกวดราคาจ้างเอกชนเพื่อช่วยตรวจสอบงบการเงินของกองทุนผู้สูงอายุในส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง