ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือแนวทางและมาตราการจ่ายเงินอุดหนุน จำนวน 500 เล่ม โดยวิธเฉพาะเจาะจง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือแนวทางและมาตราการจ่ายเงินอุดหนุน จำนวน 500 เล่ม โดยวิธเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง