ร่างประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการให้บริการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพและการสนับสนุน โครงการของกองทุนผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ร่างประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการให้บริการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพและการสนับสนุน โครงการของกองทุนผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง