ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ พัฒนาทักษะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานกองทุนผู้สูงอายุ โดยวีเฉพาะเจาะจง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ พัฒนาทักษะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานกองทุนผู้สูงอายุ โดยวีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง