ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต) จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต) จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง