ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่นเดินทางไปราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่นเดินทางไปราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง