ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำวีดีทัศน์ เรื่อง การขับเคลื่อนสู่การเป็นชมรมสูงอายุพฤฒพลัง และ ต้นแบบวิสาหกิจชุมชนในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยวิธีฌพาะเจาะจง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำวีดีทัศน์ เรื่อง การขับเคลื่อนสู่การเป็นชมรมสูงอายุพฤฒพลัง และ ต้นแบบวิสาหกิจชุมชนในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยวิธีฌพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง