ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตกระเป๋าใส่เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางความร่วมมือประชารัฐเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวิสหากิจชุมชนผู้สุงอายุสู่ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตกระเป๋าใส่เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางความร่วมมือประชารัฐเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวิสหากิจชุมชนผู้สุงอายุสู่ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง