กรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างและมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างและมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง